Prif Cydnawsedd Cydnawsedd Scorpio A Sagittarius Mewn Cariad, Perthynas A Rhyw

Cydnawsedd Scorpio A Sagittarius Mewn Cariad, Perthynas A Rhyw

cwpl hapus

Mae cryn botensial am rywbeth mwy gyda'r cyfuniad Scorpio Sagittarius hwn, oherwydd bod y ddau yn cael eu denu at ei gilydd, mae cymaint â hynny yn ddi-ymennydd. Mae sgorpios yn ddwys, yn llawn egni yn barod i gael eu rhyddhau ar unwaith, tra bod Sagittariaid yn ddisylw, yn angerddol ac yn ei gymryd yn araf, er mwyn mwynhau pob eiliad o gariad.

Meini Prawf Crynodeb Gradd Cydweddoldeb Scorpio Sagittarius
Cysylltiad emosiynol Cyfartaledd ❤ ❤ ❤
Cyfathrebu Cryf ❤ ❤ ❤ ❤
Ymddiriedaeth a Dibynadwyedd Yn is na'r cyfartaledd ❤❤
Gwerthoedd cyffredin Cryf ❤ ❤ ❤ ❤
Agosatrwydd a Rhyw Cryf ❤ ❤ ❤ ❤

A oes unrhyw gwestiwn a yw arwydd Tân a Dŵr yn gydnaws o gwbl? Yn ddiau, mae llawer yn pendroni a oes unrhyw beth iddynt heblaw'r ychydig ddyddiadau cyntaf.Wel, ar gip, mae yna ychydig o anghysondebau rhwng eu tymer a'u dulliau, ond dim ond creu bond cryfach fyth y mae hyn yn llwyddo, wedi'i lywio gan yr adfydau a'r safbwyntiau unigryw sydd gan bob un ohonyn nhw.

Pan mae Scorpio a Sagittarius yn cwympo mewn cariad…

Cadwch eich llygaid yn plicio am unrhyw gwynion, oherwydd byddwch chi'n eu clywed yn aml yn dod o'u tŷ. Mae Scorpio a Sagittarius yn hynod ddiddorol gan foddhad y synhwyrau, ac mae'n debycach i gêm iddyn nhw, yn hytrach na digwyddiad arferol.

Yn llythrennol, ni allai pethau wella ar yr agwedd ramantus, oherwydd nid yw'r naill na'r llall yn barod i roi'r gorau i fodloni'r llall yn llawn, naill ai trwy gymhwyso'r gwahanol dechnegau y maent wedi'u dysgu yn ddiweddar, neu trwy gamu i fyny eu gêm gyffredinol.sut y gall scorpio seduce godi dyn

Hyd yn oed pe na baem yn ystyried bywyd rhywiol, mae yna lawer mwy o nodweddion sy'n eu gwneud yn eithaf cydnaws, fel y ffaith bod y ddau, ar lefel broffesiynol, yn hynod benderfynol ac na fyddent yn gadael i unrhyw siawns fynd heibio iddynt.

Y cyfan sy'n bwysig yw faint o ymddiriedaeth maen nhw'n ei roi yn ei gilydd, oherwydd, ar ddiwedd y dydd, dyna'r cyfan sydd ganddyn nhw, gyda'i gilydd.

Mae Sagittarians yn unigolion disglair nad ydyn nhw'n cymryd 'na' am ateb, ac nad ydyn nhw byth yn ildio i bwt o dristwch neu iselder, pan fydd pethau'n dechrau mynd o chwith.Byddai'n well ganddyn nhw ddechrau chwilio am ateb, ac os na fydd un yn ymddangos ar y gorwel ar unwaith, maen nhw'n dal yn obeithiol y byddan nhw'n delio ag e rywsut.

Mae gonestrwydd ac uniongyrcholdeb yn un o'u nodweddion craidd, a gallai unigolion anwybodus ac arwynebol eu cymryd yn ganiataol. Y gwir yw, dyna hefyd sy'n eu gwneud mor arbennig ac yn werth eu cadw.

Dyma gyngor cyfrinachol: gwerthfawrogwch y bobl sy'n dweud wrthych pan ydych chi'n anghywir ac sy'n ceisio'ch cywiro, oherwydd nhw yw'r rhai sy'n wirioneddol yn poeni amdanoch chi. Nid y rhai sy'n ymglymu yn eich tristwch ac yn gadael i chi suddo i'r gwaelod.

Ni fydd hyd yn oed Scorpios, oherwydd eu defosiwn anhygoel a'u teyrngarwch, byth yn meiddio dweud celwydd, hyd yn oed yn y sefyllfaoedd mwyaf problemus.

Perthynas Scorpio a Sagittarius

Mae gan berthnasoedd Sagittarius Scorpio y potensial i fod yn wych, ond oherwydd eu lleoliad astrolegol hollol groes, bydd yn rhaid iddynt weithio'n galed i gywiro'r eithafion sydd gan bob un ohonynt.

Yn ffodus, mae'r ddau yn anhygoel o benderfynol, uchelgeisiol, a bydd yn well ganddyn nhw farw na rhoi'r gorau i nod penodol, yn enwedig os yw hyn yn bwysig.

Felly, bydd yn rhaid i gariadon Sagittarius wneud iawn am ddiffyg menter a hunan-barch eu partneriaid, trwy eu gyriant brwdfrydig ac egnïol eu hunain.

Wedi'r cyfan, mae cyplau Scorpio a Sagittarius yn adnabyddus am ba mor chwareus ac anturus y gallant fod, a byddent yn syniad da i sbeisio pethau mewn perthynas ddisymud a diflas.

Cyfrifwch arnyn nhw i ddanfon y dyrnu mawr ei angen i'r gymysgedd, a fydd yn chwalu'r awyr, yn rhannu'r moroedd ac yn symud yr holl fynyddoedd.

Am y nifer fawr o wahaniaethau sy'n codi rhyngddynt, mae yna gryn dipyn o debygrwydd hefyd sy'n gwneud iddyn nhw fod eisiau parhau, gydag ewyllys haearn a dyfalbarhad nas gwelwyd mewn llawer o gyplau eraill.

Yn hynny o beth, mae'r Sagittarius a'r cariadon Scorpio yn ffynnu trwy eu ffrindiau a'u teuluoedd. Dyma'r elfennau cyfun a fydd yn helpu i drwsio ac atgyweirio eu perthynas chwalu.

Ar y cyfan, mae'n rhaid iddyn nhw ddysgu derbyn ei gilydd am bwy ydyn nhw, oherwydd mae rhai pethau'n iawn y ffordd maen nhw, ddim yn werth eu newid.

dyn taurus a dynes virgo

Cydnawsedd priodas Scorpio a Sagittarius

Priodas yw'r cam nesaf ar eu llwybr dirfodol, a dim ond os ydyn nhw'n llwyddo i wneud rhai aberthau, dysgu goddef yr hyn mae ei gilydd yn dod i'r gymysgedd y gellir ei gyflawni.

ydy dyn aquarius yn mynd yn genfigennus

Nid yn unig goddef, ond deall yn llwyr, hyd yn oed os yw'n rhywbeth nad ydyn nhw'n angenrheidiol yn cytuno ag ef. Wedi'r cyfan, dyna sy'n gwneud pob un ohonyn nhw'n unigryw ac yn arbennig.

Gan ei fod yn arwydd Tân a Dŵr, roedd yn naturiol bod rhai gwrthdaro pŵer, rhai ymatebion diddymol rhwng eu tymer a'u dymuniadau, ond mae'r cyfan yn iawn, cyn belled â bod y mwyaf addasadwy ohonynt yn cymryd arno'i hun i symud y berthynas. ymlaen.

Yn hynny o beth, bydd yn rhaid i'r llall gydymffurfio, gan weld bod yn rhaid iddynt fod yn hyblyg os yw pethau i weithio yn ôl y bwriad.

Hefyd, ar ôl delio â'r problemau cydnawsedd hyn, dim ond cam bach i ffwrdd yw cychwyn teulu, ac, yn onest, hwn fydd y dewis mwyaf a mwyaf anhygoel y byddant byth yn ei wneud. Mae plant yn eu caru, a byddant yn tyfu i fyny i fod yn unigolion diwylliedig, parchus a llwyddiannus, ar ôl cael dysgu ffordd o fyw gan y ddau hyn.

Cydnawsedd rhywiol

Mae rhyw rhwng Sagittarius a Scorpio fel tân sy'n llosgi'n araf, y llosgfynydd sy'n mudferwi yn y dyfnder yn undonog, gan aros i ffrwydro mewn cataclysm tanbaid o gyfrannau heb eu plygu.

Dyna yn y bôn beth maen nhw i gyd yn ei olygu, yn enwedig oherwydd bod y Sagittariaid yn hoffi peidio byth â gorfod troi at yr un peth, a cheisio bob amser am rywbeth newydd i sbeisio pethau.

Beth fyddan nhw'n feddwl ohono y tro nesaf, dim ond eu bod nhw'n gwybod, ond mae'n sicr y bydd yn rhywbeth da, da iawn. Fodd bynnag, bydd gormod o gyfnewidioldeb ac ysgogiad ffrwydrol, a'r Scorpios meddiannol ac amheus yn codi eu aeliau ac yn dechrau cnoi cil ar y pethau hyn ychydig yn rhy aml.

Anfanteision yr undeb hwn

Gan ei fod yn arwyddion astrolegol ar wahân, roedd y rhan hon yn sicr o fod yn eithaf cymhleth ac wedi'i llenwi â gwrthddywediadau, pethau a allai beri problemau i'w cwpl.

Mae yna ychydig, a'r pwysicaf yw'r rhai mor hunanymwybodol a hyderus yw pob un ohonyn nhw, a sut maen nhw'n ymateb i rai amgylchiadau, oherwydd, er enghraifft, mae'r Sagittariaid yn feiddgar iawn ac yn gadael i ddim sefyll yn ffordd eu dyheadau.

Mae hyn yn rhywbeth y bydd yn rhaid i'r Scorpios cyfrifedig a hyd yn oed ofnus ddysgu ei dderbyn, ac mae'n dipyn o her, oherwydd nid yw'n deimlad cystal, gan wybod bod y partner yn fwy abl ac wedi addasu i fywyd na chi.

Beth i'w gofio am Scorpio a Sagittarius

Gyda pha mor onest a diniwed yw’r Sagittariaid, does neb yn y byd i gyd a allai wrthsefyll un o’u gwenau swynol, na’r agwedd hael a charedig honno. Ni all hyd yn oed y Scorpios recluse a gloew ddal cannwyll i'w cymeriad hoffus naturiol.

Gan fod Tân a Dŵr yn elfennau iddynt, gallai ymddangos fel y byddent yn gwrthyrru ei gilydd yn eithaf ffyrnig, ond y gwir yw, mae yna ddigon o ffyrdd sy'n arwain at berthynas gyda'i gilydd, a hyd yn oed briodas.

Ni allai bywyd ochr yn ochr â’i gilydd fod yn fwy cyffrous, gan y byddant yn sicr o fynd ymlaen ar sawl antur ac archwilio’r byd, diolch i natur ysblennydd y Sagittariaid.

Mae p'un a fydd y brodorion hyn yn llwyddo ai peidio yn dibynnu'n llwyr arnyn nhw eu hunain, ar sut yn union maen nhw'n mynd i ddelio â'r holl nodweddion gwahanol sydd gan y ddau ohonyn nhw, ac sy'n ei chael hi'n anodd yn ddiddiwedd i ddod i'r brig.

Gyda chaniatâd, mae ganddyn nhw ddiddordeb ac yn cael eu denu gan ei gilydd, yn bennaf gan y personoliaethau a'r anianau unigryw sy'n unigryw i'r ddau, ond mae hefyd yn wir y bydd hi'n anodd iawn heddychu'r holl ochrau sy'n gwrthdaro hefyd.

Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth wedi'i wneud mor hawdd â hynny, yn enwedig rhywbeth sy'n werthfawr ac yn hollol werth chweil. Mae'n dda bod ganddyn nhw nod cyffredin, a dyna'r rhagolwg cyffredinol ar fywyd, yr hyn maen nhw'n ceisio amdano, y prif bwrpas maen nhw wedi'i wneud iddyn nhw eu hunain.

Mae materion yn dechrau ymddangos pan fydd y Scorpio yn gwneud yr hyn maen nhw'n ei wneud orau, sy'n golygu gweithredu allan o ysgogiad meddiannol a phan maen nhw'n ceisio gorfodi'r partner i ymrwymo, er efallai nad ydyn nhw'n barod neu hyd yn oed yn barod.

Y peth yw, mae’r brodorion hyn yn caru mewn ffordd ddwys ac angerddol iawn, ac maen nhw mor bell wedi mynd i lawr lôn rhamantiaeth, fel na allen nhw hyd yn oed feichiogi sut nad yw’r llall yn teimlo’r un ffordd.

pisces dyn canser dyn enaid

Dylai fod yn amlwg bod y teimladau’n gryf, yn gryfach o lawer nag yn y mwyafrif o achosion eraill, ac os yw hynny’n wir, pam nad yw’r Sagittariaid yn caniatáu iddynt gael eu dal yn y llif? Mae'r ateb yn syml, oherwydd bod y Saethwyr yn naturiol ddigyfyngiad ac yn caru rhyddid, ac nid ydyn nhw'n hawdd penderfynu ildio ar hynny.

Nawr, ar gyfer yr ateb i'r holl broblemau hyn o gydnawsedd, mae'n un eithaf syml a syml, ond hefyd wedi'i anghofio gan y mwyafrif o bobl, neu heb gael digon o sylw.

Cyfathrebu, deall, gwneud yr ymdrech i weld yn wirioneddol sut mae'r llall yn teimlo, beth yw eu barn ar bwnc penodol, a cheisio dod i gonsensws. Dyma rysáit 'gyfrinach' priodas hapus, dim byd arall.

Bydd rhoi eich popeth i wneud y partner yn hapus yn rhwydo buddion aruthrol, oherwydd os ydych chi wedi dewis yn gywir, yna bydd y partner yn sylwi ar yr ymdrech rydych chi'n ei rhoi i mewn ac yn ymateb yn unol â hynny. Mae'r cyfan yn dibynnu mewn gwirionedd ar ymdrech bersonol a graddfa'r hoffter sydd ganddyn nhw tuag at ei gilydd.

Mae eu magwraeth a'u twf zodiacal tebyg yn sicrhau bod ganddyn nhw ddigon o bethau yn gyffredin i gadw'r berthynas i fynd. Os nad llawer o bethau, yna un nod bwysig, hanfodol i'r ddau ohonyn nhw ei dilyn.

Felly, mae'r Scorpios, yn ogystal â'r Sagittariaid yn chwilio am y wefr o fynd ar daith fyd-eang, darganfod pethau newydd a chyffrous amdanyn nhw eu hunain ac am y byd.

Mae bod mor frwdfrydig ac ysblennydd yn golygu nad ydyn nhw'n eistedd mewn un lle am gyfnod rhy hir, a dyna sut y cawson nhw eu henw da fel alltudion. Dyma un o'r pethau sy'n helpu i greu'r synergedd emosiynol ac ysbrydol hwnnw.


Archwiliwch ymhellach

Scorpio Mewn Cariad: Pa mor Gydnaws Yw Gyda Chi?

Sagittarius Mewn Cariad: Pa mor Gydnaws Yw Chi?

9 Peth Allweddol i'w Gwybod Cyn Dyddio Scorpio

pa arwydd Sidydd yw Ebrill 21

9 Peth Allweddol i'w Gwybod Cyn Dyddio Sagittarius

Denise ar Patreon


Erthyglau Diddorol