Prif Erthyglau Horosgop Horosgop Misol Taurus Rhagfyr 2019

Horosgop Misol Taurus Rhagfyr 2019

Er yn y gwaith, gall y Taurus ddisgwyl cyfnod cadarnhaol ym mis Rhagfyr, o ran bywyd personol, gallai pethau ddod ychydig yn anodd. Bydd yn rhaid i chi wneud penderfyniad pwysig.Beth bynnag fo'ch penderfyniad, gallwch ddibynnu ar gymorth teulu. Bydd eich gwyliau'n digwydd mewn amgylchedd diogel a heddychlon.

Llawer o lympiau yn y cynllun partneriaeth yn rhan gyntaf y mis. Mae'n gyfnod lle gellir cwblhau hen gydweithrediadau, gellir newid y telerau ac amodau ar gyfer datblygu cydweithrediadau neu bartneriaethau bywyd.

Mae cefndir y bartneriaeth yn gwrthdaro, felly byddwch yn ofalus. Mae siawns dda i glirio hen animeiddiadau.Mae'r segment ariannol yn dwyn eich sylw at y treuliau cyffredin gydag eraill, ond hefyd yr etifeddiaeth a'r cyfranddaliadau personol neu broffesiynol.

Rhowch y sylw mwyaf posibl i'r gylchran hon a lleihau treuliau. Mae'n ddefnyddiol derbyn gwobrau ac anrhegion.

Rhwng y 10tha 30thym mis Rhagfyr, gall afreoleidd-dra ymddangos mewn dogfennau ariannol, treuliau anorffenedig yn y gorffennol a thrafodaethau tanbaid ar faterion treftadaeth. Darbodaeth, craffter, amynedd!Cefnogir teithio yn rhan gyntaf y mis, yn enwedig dramor. Mae'n agor cam newydd sy'n gysylltiedig â phopeth tramor, cyrsiau tymor hir, teithio.

Uchafbwyntiau mis Rhagfyr

Ar yr 2il, mae mynediad Iau i Capricorn yn cychwyn cyfnod lle gallwch chi gronni llawer o fywyd, ond hefyd brofiad proffesiynol. O'r 8fed ymlaen, rydych yn cynnal trafodaethau â phartneriaid busnes, cydweithredwyr a chleientiaid ynghylch y cyfle i fuddsoddi o adnoddau cyffredin.

Ganol y mis, mae'n amser da i gynnal trafodaethau er mwyn sefydlu partneriaethau neu gydweithrediadau.

O 20thymlaen, mae yna gyfnod pan fyddwch chi'n cyd-dynnu'n well na'r arfer gyda'ch uwch swyddogion ac mae pwysau ar eich barn.

O'r 29thymlaen, mae'n amser da i fynd ar wyliau. Yn ystod neu oddeutu 30, efallai eich bod yn y meddwl gorau y mis hwn, arwydd eich bod mewn hwyliau Nadoligaidd ac yn barod i orffen gyda'r flwyddyn. Nawr yw'r amser i wneud eich penderfyniadau ar gyfer 2020.

dynion aquarius mewn perthynas

Horosgop cariad Taurus ar gyfer Rhagfyr 2019

Mae gennych chi fis cariad cynnes ac angerddol o'ch blaen, mis o gyfarfodydd eithriadol, cymod, gobeithion uchel ac anturiaethau gwych.

Mae newid agosatrwydd, cynnydd mewn cyd-ddibyniaeth mewn perthnasoedd, o'r angen am agwedd ddwfn tuag at yr anwylyd, yn aml nes ei fygu.

Mae Iau, y blaned sy'n llywodraethu wyth tŷ agosatrwydd yn dechrau ei chludiant yn y nawfed tŷ, sef meddylfryd bywyd ac ehangu gorwelion.

Felly, mae'r berthynas rydych chi eisoes yn rhan ohoni neu newydd ddechrau arni, yn eich ysgogi i esblygu.

I'r brodorion sengl gellir geni angerdd sydyn dros berson o dramor neu o ddiwylliant arall, person y gallwch chi weithio gyda nhw neu rydych chi wedi gweithio gyda nhw o'r blaen.

pa arwydd Sidydd yw Ionawr 25

Ar y cyfan, mae'r mis Rhagfyr hwn yn cymell awydd am anwyldeb ac yn rhagweld eiliadau dymunol iawn yn y cwpl, y teimlad eich bod chi'n mynd gyda'ch gilydd i'r un cyfeiriad, ac mae'n rhoi'r teimlad hwnnw o ddiogelwch a diogelwch y dymunir yn fawr i chi.

Cynnydd gyrfa a chyllid y mis hwn

Yn rhyfeddol ddigon, er bod pawb yn canolbwyntio ar y gwyliau, i chi yw'r amser i wneud y newidiadau rydych chi eu heisiau yn y maes proffesiynol. Os ydych chi am drefnu gwaith neu wneud newidiadau i'r prosiect rydych chi'n gweithio arno, gwnewch hynny nawr.

Fe'ch clywir a byddwch yn cael eich parchu a chydnabyddir eich gwir werth. Mae hefyd yn gyfnod ffafriol ar gyfer cyfweliadau ac arholiadau llafar.

Os oes rhaid i chi brynu pryniant sy'n gofyn cwestiwn negodi, nawr yw'r amser i drafod. Hyd yn oed os nad ydych chi mewn gwirionedd mewn arian, o leiaf sefydlu'r ddealltwriaeth. Llofnodwch gontract, rhowch blaenswm a gwnewch yn siŵr eich bod chi'n manteisio ar yr amodau sydd wedi'u sefydlu nawr.

Iechyd a lles

Mae'r mis Rhagfyr hwn yn dechrau ar nodyn da i bobl yn Taurus, a bydd lefel eu hiechyd a'u hegni yn eithaf da. Byddai hwn yn amser da i ymgymryd â chwaraeon a rhoi’r gorau i arferion afiach. Bydd y newidiadau hyn yn arwain at ganlyniadau da yn eich bywyd yn y tymor hir.

Tua ail hanner y mis, byddwch yn profi gostyngiad yn eich lefel egni a bydd eich morâl yn cael ei brofi. Cadwch eich emosiynau dan reolaeth a byddwch yn gweld y bydd lefel yr iechyd yn dychwelyd mewn ychydig fisoedd.

Ymlaciwch yn achlysurol ac yn ysbrydol. Mae angen gweithgaredd cyson ar y rhan feddyliol hefyd a gall rhai gweithgareddau ysbrydol eich helpu chi i wella'ch cyflwr.

Gadewch i'ch lefel hyder gynyddu a dileu straen a blinder o'ch bywyd.


Gwiriwch Rhagfynegiadau Allweddol Taurus Horoscope 2020

Erthyglau Diddorol