Prif Cydnawsedd Retrograde Venus: Esbonio'r Newidiadau yn Eich Bywyd

Retrograde Venus: Esbonio'r Newidiadau yn Eich Bywyd

Retrograde Venus

Mae Venus yn digwydd bod yn ôl bob 19 mis, y cyfnod hwn yn para am 42 diwrnod neu 6 wythnos, sy'n golygu bod y blaned hon mewn tramwy o'r fath dim ond 7% o'r flwyddyn gyfan. Mae hyn yn ei gwneud yn gorff nefol gyda'r cyfnod byrraf o ôl-raddio.

Pan fydd hyn yn digwydd, mae popeth yn ein bywyd cariad yn dod yn fater o dynged a gall mynegi hoffter neu ei dderbyn ddod yn anodd iawn i ni.Ôl-dynnu Venus yn gryno:

  • Mae'r ôl-dynnu hwn yn berffaith ar gyfer gwneud heddwch â materion cariad yn y gorffennol
  • Byddwch yn ofalus am y disgwyliadau rydych chi'n eu harbwrio ar gyfer y rhai sy'n agos
  • Dysgwch fod angen i chi edrych ar eich bywyd caru mewn modd realistig
  • Mae ôl-dynnu Natal Chart Venus yn golygu bod rhywun yn ei chael hi'n anodd cysylltu ag eraill ac mae'n eithaf hwyliog.

Yn ystod y daith hon, mae'n bosibl i hen gariadon ailymddangos ac i faterion o fywydau'r gorffennol ddechrau ein poeni, dim ond i'r karma gael ei ailsefydlu. Gan fod Venus hefyd yn rheoli arian, nid yw'n syniad da buddsoddi neu wario gormod pan fydd y blaned hon yn ôl.

Beth i'w ddisgwyl yn ystod ôl-dynnu Venus

Mae hon yn dramwyfa sy'n annog pobl i ymyrryd ac i ailasesu eu hunain. Mae'n bosibl iddyn nhw ymddiddori mwy mewn gwerth a phleser yn ystod y cyfnod hwn.Bydd gan Destiny lawer i'w ddweud hefyd pan fydd yr ôl-dynnu hwn yn digwydd, felly mae'n bosibl iawn i bobl gwrdd â'u cyd-enaid yn ystod yr amser hwn.

Bydd yn hawdd iddynt ddod yn ymwybodol o hyn gan eu bod yn teimlo'n gyfarwydd iawn ac yn teimlo anochel o amgylch person. Fodd bynnag, awgrymir symud dim ond pan fydd Venus yn uniongyrchol eto.

Dylid defnyddio Venus yn ôl pan fydd angen i frodorion garu eu hunain yn fwy, pan fydd yn rhaid iddynt deimlo'n dda am bwy ydyn nhw. Felly, yn ystod y cyfnod hwn, dylent ddadansoddi'r hyn sy'n gwneud iddynt deimlo'n dda a nodi gwraidd eu problemau o ran perthnasoedd.Mae hwn hefyd yn achlysur i hen gariadon ailymddangos er mwyn i bethau am y gorffennol gael eu gwneud yn glir ac iddynt groesawu perthnasoedd newydd i'w bywyd. Gallai hyd yn oed cofio pethau am eu hen faterion helpu pobl i lanhau eu karma a chael bywyd hapusach.

Mae Astrology yn nodi Venus fel corff nefol benywaidd sy'n gofalu am bethau cariad. Fodd bynnag, mae Venus hefyd yn rheoli pleser, felly waeth beth fo'i dramwyfa mewn siart, mae'n dylanwadu ar faint o sylw mae brodorion yn ei gael, yr arian maen nhw'n ei wneud a'u bywyd rhamantus.

Efallai y bydd pethau’n arafu yn ystod y cyfnod o 6 wythnos ’y mae Venus yn y tramwy hwn oherwydd byddai perthnasoedd yn cael eu profi ac y gallai toriadau ddigwydd.

Felly, bydd y bondiau hynny nad oedden nhw'n gryf iawn i ddechrau yn dod ar draws llawer o broblemau, gan fod hwn yn gyfle i bobl asesu pwy sy'n deilwng o'u cariad a phwy sy'n barod i ymdrechu am eu hapusrwydd.

Gellir dweud bod Venus wrth edrych yn ôl yn agoriad llygad sy’n datgelu’r ffrindiau’n barod i fod wrth ochr eu hanwyliaid ’mewn cyfnod anodd.

Mae gan Fenws lawer o ras, felly pan nad yw’n ymddangos ei fod yn bresennol, gall cwrteisi droi’n anghwrteisi, gan olygu y gall pobl fynd yn llym, yn gas ac yn bigog pan fydd y blaned hon yn ôl. Awgrymwyd ceisio mwy o dosturi a charedigrwydd yn ystod y cyfnod hwn.

Ar y llaw arall, gall yr un ôl-dynnu roi diwedd ar ormod o ddrama a helpu brodorion i ddianc rhag straeon serch nad ydyn nhw'n dod â daioni iddyn nhw, sy'n golygu ei bod hi hefyd yn amser da iddyn nhw ddadansoddi eu persbectif am gariad a pherthnasoedd.

gall arwydd Sidydd fod yn 25ain

Mae’r cwestiynau i’w gofyn gyda Venus yn ôl-weithredol yn ymwneud â newidiadau y mae angen eu gwneud o ran perthnasoedd ac am rôl partneriaid eu hunain mewn perthnasoedd.

Mae planedau yn ôl yn delio â'n teimladau mewnol oherwydd eu bod yn archwilio ein cymhellion, ein dymuniadau cudd a'r cythreuliaid rydyn ni'n eu hwynebu wrth deimlo'n dywyll iawn.

Rhaid i'r hud yma ddigwydd a chanolbwyntio ar faterion iachâd, adfer, uno ac adfywio.

Mae'r un Venus wrth edrych yn ôl yn mynnu bod pobl yn cael eu tynnu oddi ar bedestalau a'u hystyried mewn ffordd fwy realistig, a all fod ychydig yn ddryslyd yn y dechrau, ond yn hollol bwysig, yn enwedig i broblemau mewn perthnasoedd beidio ag ymddangos mwyach.

Dyma gyfnod pan na ddylid dilyn cysylltiadau cariad a gyrfaoedd newydd oherwydd bod syniadau pobl am ramant yn cael eu herio a'u trawsnewid yn fawr yn ystod y cyfnod hwn.

Gall cariad ar yr olwg gyntaf ddod yn hunllef ddychrynllyd ar ôl dim ond ychydig wythnosau o berthynas nawr.

Oherwydd bod Venus hefyd yn rheoli arian, mae pethau'n mynd i ddigwydd yr un ffordd yn y sector cyllid hefyd. Nid yw buddsoddi a chwilio am swydd newydd yn syniad da o gwbl pan fydd y blaned hon yn ôl oherwydd gall pethau swnio'n addawol ar yr olwg gyntaf a mynd yn anodd ar ôl mynd atynt yn agos.

Yn union fel pob planed yn ôl, mae Venus yn ystod y daith hon ychydig yn frawychus, yn enwedig yn y dechrau. Er bod gweddill y flwyddyn astrolegol wedi canolbwyntio ar gadw perthnasoedd iach a chryf, mae'r foment hon yn dod yn bwysig ar gyfer cael gwared ar unrhyw fagiau a ddaeth o'r gorffennol.

Pwrpas Venus yw canolbwyntio ar bleser, cariad eraill ac ar gael hwyl, ni waeth a yw'n ôl-weithredol ai peidio.

Yn ystod 6 wythnos y tramwy wrth gefn, gall brodorion gael gwared ar hen boen yn gyflym iawn, ond dylent gofio peidio byth â brysio os ydyn nhw am i'w perthnasoedd fod yn wirioneddol ystyrlon.

Mae'n bosibl i lawer deimlo nad yw pethau'n symud ymlaen a bod eu hadnoddau wedi'u disbyddu yn ystod yr ôl-dynnu hwn. Nid yw'n anarferol o gwbl i lawer feddwl bod cariad yn rhy heriol ac nad yw'r berthynas berffaith yn bodoli.

Efallai y bydd y rhai sy'n digwydd bod mewn perthynas sefydlog yn gweld bod eu partner yn oerach na'r arfer ac yn cael llawer o broblemau gyda'u cysylltiad cariad, ond dim ond ar yr wyneb.

Er ei fod ychydig yn anghyfforddus, mae Venus wrth edrych yn ôl yn cynnig cyfleoedd gwych i gydnabod pa berthnasoedd sy'n wenwynig a dod yn gliriach neu'n fwy hyderus am gariad yn gyffredinol.

Efallai y bydd rhai pobl yn dod ar draws pethau ysgytwol am eu partner, peth a fydd yn gwneud iddynt ymwrthod â'r cariad hwnnw'n gyfan gwbl. Er y bydd yn boenus iddynt chwalu, bydd ganddynt ddigon o fewnwelediad i sylweddoli nad oeddent yn mynd cystal ac nad oes gan berthynas sy'n edrych yn dda ar yr wyneb yn unig werth.

Gan fod yn gliriach ynghylch eu dyheadau a'u hanghenion, bydd yn fwy tebygol iddynt ddenu partner newydd ar ôl i Venus fod allan o'r ôl-lun. Ar ben hynny, gall y tramwy ôl-weithredol hwn helpu brodorion i agor eu calon a gosod rhai ffiniau i eraill beidio â manteisio ar eu cariad mwyach.

Bydd yn rhaid i'r rhai sy'n cael eu twyllo, eu hesgeuluso a'u gadael heb egni gan eraill wirio eu hunain ddwywaith a gwneud rhai newidiadau er mwyn i'w bywyd ddod yn well ac i'w rhai caeedig beidio â defnyddio eu holl egni mwyach, heb gynnig dim i mewn dychwelyd.

Pan fydd Venus yn ôl, gall pobl gronni eu tariannau ac amddiffyn eu hunain rhag y niwed a achosir gan rai unigolion yn eu bywyd. Mae’n arferol i unrhyw un fod yn sensitif tuag at egni pobl eraill, felly wrth ryngweithio, rhaid mesur pethau’n ofalus fel nad oes unrhyw un yn cael ei frifo.

Mae'n wir y gallai gorfod bod yn wyliadwrus trwy'r amser swnio'n llym, ond gall hefyd fod o gymorth mawr yn ystod amseroedd anodd a phan fydd pobl yn cael eu manteisio.

Beth i'w wneud amdano

Mae perthnasoedd a adeiladwyd pan fydd Venus yn ôl yn mynd i ddod â llawer o drafferth i'r partneriaid, hyd yn oed os yw'r ddau ohonyn nhw'n teimlo bod popeth wedi bod yn berffaith yn y dechrau.

Mae'r cysgodion yn y meddwl isymwybod a'r holl fewnwelediadau seicolegol yn chwarae rhan bwysig wrth geisio ymwneud â pherson newydd, felly nid yw llawer yn ystyried y pethau hyn oherwydd eu bod yn rhy angerddol am yr hyn sydd ar fin digwydd a'u newydd cariad.

Yn aml, mae perthnasoedd rhamantus a adeiladwyd pan fydd Venus yn ôl-weithredol i fod i ddysgu gwersi pwysig i frodorion, hyd yn oed os trwy ddioddefaint.

Venus hefyd yw planed rhywioldeb a beichiogi, sy'n golygu ei bod yn syniad gwych talu sylw iddo cyn brysio i fod mewn carwriaeth newydd neu feddwl am gael babi.

Mae gan y rhai sy'n gwneud hyn well cyfleoedd i gyflawni eu breuddwydion am gariad a bod yn rhieni ar ôl i ôl-dynnu'r blaned hon ddod i ben. Rhag ofn eu bod eisoes wedi bod yn rhy angerddol ac weithiau wedi gorliwio â chariad yn ystod yr amser hwn, ni ddylent fod dan straen oherwydd bod ganddynt ddigon o amser i drwsio popeth.

Er gwaethaf yr holl bethau negyddol y mae Venus yn ôl yn eu dwyn, mae hefyd yn cynnig cyfleoedd anhygoel i bobl ddod yn agosach at eu calon eu hunain ac i arwain mewn unrhyw sefyllfa oherwydd nad oes angen i eraill eu canmol a'u hedmygu mwyach.

Gall Venus wrth edrych yn ôl ddysgu llawer nad oes unrhyw beth yn mynd i ddigwydd nes eu bod yn barod i garu eu hunain mewn gwirionedd ac i beidio ag aros am gymeradwyaeth pobl eraill mwyach.

Yn ystod yr amser hwn, mae'r rhai sy'n teimlo'n bryderus ac yn fewnblyg pan yn gyhoeddus yn dechrau ei chael hi'n haws agor.

Mae'n wir efallai na fydd hyn yn hawdd iddyn nhw oherwydd ei fod yn gofyn am hunanhyder ac ymddiriedaeth mewn eraill, ond mae'n hanfodol i bobl sydd eisiau adeiladu cysylltiadau cryf a rhoi eu hunain allan yno.

Arwydd Sidydd 2/19

Mae hyn hefyd yn gweithio ar gyfer gorfod bod yn greadigol yn y gwaith, wrth ddelio â materion teuluol a materion sy'n fwy cysylltiedig â'r galon ac nid ag agweddau eraill ar fywyd.

Gall Venus wrth edrych yn ôl arwain at lawer o ystyron dwfn o ran perthnasoedd, gwaith creadigol a’r ffordd y mae brodorion yn caru eu hunain oherwydd bod egni ‘Venus’ yn bresennol yn yr holl bobl.

Po fwyaf y gall person weithio gyda'r egni hwn, y mwyaf y bydd ef neu hi'n ffynnu pan ddaw at y pethau y mae'r blaned hon yn rheoli drostynt. Mae hwn yn dramwy a all ddod â llawer o faterion y galon i'r wyneb, felly dylai unrhyw un ei ddefnyddio a cheisio bod yn garedig.

Venus yn ôl yn y Siart Natal

Efallai y bydd pobl â Venus yn ôl yn eu siart geni yn cael problemau â'u perthnasoedd oherwydd bydd yn anoddach iddynt wneud cysylltiadau neu deimlo'n ddiogel o amgylch eraill.

Dyma leoliad sy'n gwneud brodorion yn fwy cyfforddus yn caru eu hunain, felly mae'n bosibl iawn i lawer ohonyn nhw sy'n ei gael yn eu siart fod yn artistiaid llwyddiannus.

O ran rhamant, gallant fynd trwy lawer o gyfnodau i ffwrdd ac i ffwrdd a fydd yn cythruddo eu cariadon mwyaf angerddol ac ymroddgar.

O safbwynt seicolegol, mae brodorion â Venus yn ôl yn eu siart geni eisiau cael eu caru a’u hamgylchynu gan gynhesrwydd oherwydd dyma beth sy’n gwneud iddyn nhw deimlo’n deilwng.

Mae'n wir efallai nad ydyn nhw'n gwybod sut i fynegi eu hoffter, ond bydd eu partner yn gwybod bod rhywbeth mwy o dan eu tu allan anodd a datgysylltiedig.

Mae gwreiddiau'r boen y gall Venus wrth ei dynnu yn ôl yn ystod plentyndod, yn enwedig os nad oedd brodorion mewn unrhyw ffordd yn annog neu'n dysgu peth neu ddau am werthoedd mewn bywyd.

Gydag amser, bydd pobl sy'n cael Venus yn ôl yn llwyddo i sefydlu rhywfaint o gydbwysedd rhwng eu hangen am ddiogelwch a'r hyn y mae'r Bydysawd yn ei ofyn iddynt o ran cysylltu ag eraill.


Archwiliwch ymhellach

Transits Venus a'u Heffaith O A i Z.

Planedau mewn Tai: Yr Effaith ar Bersonoliaeth

Lleuad mewn Arwyddion: Datgelwyd Gweithgaredd Seryddol

Lleuad mewn Tai: Yr hyn y mae'n ei olygu i bersonoliaeth rhywun

Cyfuniadau Sun Moon yn Siart Natal

Denise ar Patreon

Erthyglau Diddorol

Dewis Yr Olygydd

Plwton yn y Tŷ 1af: Ffeithiau Allweddol Ynglŷn â'i Effaith ar Eich Bywyd a'ch Personoliaeth
Plwton yn y Tŷ 1af: Ffeithiau Allweddol Ynglŷn â'i Effaith ar Eich Bywyd a'ch Personoliaeth
Mae pobl â Plwton yn y tŷ 1af yn mynd o gwmpas eu bywydau gyda gwyliadwriaeth ac ymwybyddiaeth uwch ond nid yw hyn i ddweud nad ydyn nhw'n cael llawer o hwyl hefyd.
Tachwedd 23 Penblwyddi
Tachwedd 23 Penblwyddi
Dyma daflen ffeithiau ddiddorol am benblwyddi Tachwedd 23 gyda'u hystyron sêr-ddewiniaeth a'u nodweddion o arwydd y Sidydd sef Sagittarius gan Astroshopee.com
Mercwri mewn Gemini: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mercwri mewn Gemini: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mae'r rhai sydd â Mercury yn Gemini yn eu siart geni yn elwa o sawl achlysur yn y chwyddwydr ac yn adeiladu ar eu sgiliau dadlau er bod ganddynt eu ansicrwydd hefyd.
Mercwri yn Capricorn: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mercwri yn Capricorn: Nodweddion Personoliaeth a Sut Mae'n Effeithio ar Eich Bywyd
Mae'r rhai sydd â Mercury yn Capricorn yn eu siart geni yn elwa o agwedd ddifrifol sy'n mynnu parch ond hefyd o ystumiau hamddenol a chysurlon sy'n swyno pawb.
Lleuad Pisces Sun Capricorn: Personoliaeth Ddiwygiol
Lleuad Pisces Sun Capricorn: Personoliaeth Ddiwygiol
Yn gyfansoddedig ac yn ffraeth, mae personoliaeth Capricorn Sun Pisces Moon yn cuddio craidd emosiynol sy'n rhoi sylw i deimladau pobl eraill.
Horosgop Dyddiol Aries Awst 1 2021
Horosgop Dyddiol Aries Awst 1 2021
Mae'n bwysig i chi aros yn yr awyr agored y Sul hwn, waeth beth fo'r tywydd, oherwydd bydd hyn yn codi llawer o egni arnoch. Y brodorion hynny sy'n…
Mehefin 3 Sidydd yw Gemini - Personoliaeth Horosgop Llawn
Mehefin 3 Sidydd yw Gemini - Personoliaeth Horosgop Llawn
Dyma broffil sêr-ddewiniaeth llawn rhywun a anwyd o dan Sidydd Mehefin 3, sy'n cyflwyno ffeithiau arwydd Gemini, cydnawsedd cariad a nodweddion personoliaeth.